Charta Slobodného Sveta

"Musíme sa oslobodiť od našich imaginárnych limitov."

56,496 Podpisy

Charta Slobodného Sveta je vyhlásením o zásadách, ktoré majú potenciál na optimalizáciu života na Zemi pre všetky druhy, odstránenie chudoby a nenásytnosti a pomoc pokroku.

Týchto desať princípov, ktoré nie sú ani politické ani náboženské môže vytvoriť základ novej, vyspelej spoločnosti, ktorá nepoužíva peniaze, je slobodná, férová a udržateľná. Sú založené výhradne na Prírode, zdravom rozume a prežití.

Charta Slobodného Sveta je teraz všeobecne považovaná za logický postup von zo zlyhávajúcich mechanizmov súčasnej spoločnosti, a prirodzeným krokom v našej evolúcii.

Prečítajte a podpíšte Chartu

Preambula

V tomto roku, 2017, sa naše osobné slobody, životné prostredie a biologická rozmanitosť stali kriticky ohrozenými vďaka nášmu zlému hospodáreniu s globálnymi zdrojmi.

Tento dokument navrhuje desať základných princípov, na ktorých vyrastá úplne nová svetová spoločnosť, založená na spravodlivosti, zdravom rozume a prežitie. Akonáhle bude naplnená, tieto princípy zrealizujú ľudskú rovnosť, minimalizujú utrpenie a nespravodlivosť, vytvoria spolupracujúcu spoločnosť, ktorá podporuje pokrok a technológie, a garantuje zdravý, rozmanitý a udržateľný svet pre všetky druhy.

Ak súhlasíte s nasledujúcou víziou, prosím potvrďte váš súhlas podpísaním charty a zdieľaním tejto stránky a ich myšlienok s vašimi priateľmi. Iba so širokou podporou môžeme uskutočniť zmeny, ktoré sú teraz tak dôležité pre udržanie života na Zemi do ďalekej budúcnosti.

Princípy

1. Najvyšší záujem ľudstva je kombinácia spoločného dobra všetkých žijúcich druhov a biosféry. vysvetli?

Ľudské bytosti, zvieratá i rastliny sú všetci neoddeliteľnou časťou prírody. My všetci sme V prírode - ani vedľa nej ani nad ňou. Všetky naše druhy sú prepojené medzi sebou a s celou planétou a ich prežitie nepriamo závisí na ostatných.

Ľudstvo má teraz na svet tak obrovský fyzický dopad, že musíme byť rozvážni a zodpovední. Musíme zvažovať potreby všetkých druhov a prostredí, rovnako ako nás samotných, v každom našom rozhodnutí.


2. Život je vzácny vo všetkých jeho formách, a môže slobodne prekvitať s ohľadom na všeobecné blaho.vysvetli?

Život je úžasný fenomén a zatiaľ je naša planéta jediným miestom, kde sme ho našli. To ho robí najvzácnejšou a najkrajšiu vecou, ktorá by mala byť chránená a rešpektovaná.

Avšak, život je aj jedlo, a všetky druhy v našom svete predstavujú časť komplexného potravinového reťazca. Za účelom zachovania tohto potravinového reťazca - a teda biodiverzity a nášho prežitia - musíme brať ohľad na všeobecné blaho všetkých druhov, ak nejaký ovplyvňujeme.


3. Prírodné zdroje Zeme sú dedičstvom všetkých jej obyvateľov a sú využívané zadarmo s ohľadom na všeobecné blaho.vysvetli?

Každá živá osoba a bytosť na tejto planéte má automaticky právo na zdieľanie všetkých prírodných zdrojov Zeme, a k ich používaniu pre zdravý a plný život bez povinností alebo podriadenosti k akejkoľvek inej osobe alebo bytosti.

Ľudstvo, vzhľadom k veľkosti populácie a komplexnému životnému štýlu, má mimoriadnu povinnosť nepreťažovať tieto prírodné zdroje a nevyužívať ich viac, ako je rozumne nutné pre udržanie šťastného a zdravého života so zreteľom na všeobecné blaho.


4. Každá ľudská bytosť je rovnoprávnou súčasťou celosvetového spoločenstva ľudí, a slobodným občanom Zeme.vysvetli?

Sociálne, ideologické a hraničné delenie medzi ľuďmi sú umelo vytvorené bariéry, ktoré nemajú žiadny fyzický alebo prírodný základ. Takéto umelé delenie je len kontraproduktívne voči všeobecnému prospechu a prežitiu spoločnosti ako celku.

Naša vzájomná podobnosť je však založená na fyzickom a prírodnom základe. Všeobecne povedané, všetci chceme a potrebujeme to isté. S celkovou spoluprácou a rovným prístupom môžeme všetci používať naše schopnosti efektívnejšie k dosiahnutiu týchto spoločných cieľov.


5. Naša komunita je postavená na duchu spolupráce a pochopenia prírody, poskytovaným cez základné vzdelanie.vysvetli?

Akékoľvek dieťa, ktoré získa užitočné a relevantné vzdelanie o fungovaní prírody, sveta a života komunity, nakoniec poskytne tú najlepšiu službu svetu a rovnako tak komunite. Tradičné vzdelanie, cielené na konkrétne povolanie, má teraz znateľne deštruktívny efekt.

Nakoniec vzdelanie nahradí obmedzovanie, ktoré je naozaj primitívnym spôsobom zachovania poriadku. Napríklad dieťa, ktoré plne chápe prečo nie je určitá činnosť možná, je do života pripravené oveľa lepšie ako dieťa, ktoré pozná len strach z trestu.


6. Naša komunita poskytuje všetkým svojim členom základné potreby k zdravému, plnohodnotnému a trvalo udržateľnému životu, zadarmo a bez záväzkov.vysvetli?

Každá osoba má garantovaný najvyšší technologicky možný štandard života bez použitia peňazí, obchodu alebo dlhu. Nie je tu už žiadny logický dôvod, aby tomu tak nebolo. Doslova všetko ľudské utrpenie je spôsobené naším zastaralým systémom výmeny.

Všetky formy dlhu a podriadenosti sú nielen prekážkou v pokroku, ale tiež sú úplne zbytočné. Toto je možné vďaka našim dosiahnutým technológiám a jednoduchosti, s ktorou pre nás môžeme produkovať a spracovávať tovar.


7. Naša komunita rešpektuje limity prírody a jej zdrojov a zaisťuje minimálne ničenie a plytvanie.vysvetli?

Naše zdroje sú limitované buď svojím absolútnym množstvom alebo časom, ktorý potrebujú k svojmu obnoveniu. Tak či tak musíme používať naše zdroje múdro pre udržanie ako ich zásob, tak prostredia.

Okrem toho musíme tiež minimalizovať naše hromadenie nepoužívaného tovaru a množstvo nerecyklovateľného odpadu, ktorý vyprodukujeme. Toto má priamy dopad na naše životné prostredie. Čím viac nášho sveta uchováme, tým väčšiu šancu máme pre prežitie do budúcnosti.


8. Naša komunita odvodzuje svoje riešenia a vývojové kroky primárne cez aplikáciu logiky a najlepších dostupných znalostí.vysvetli?

V novej spoločnosti, bez finančného spomaľovania a obmedzovania, budú pre ľudstvo najväčšie výzvy technického rázu. To znamená ako zabezpečíme dostatok jedla, vody, bývania, energie, materiálu, a zabezpečíme vysoký štandard udržateľného života pre každého?

Ako protiklad k tradičnej politike a dohadom, vedecké metódy sú prevereným a silným systémom, ktorý rieši tieto technické problémy použitím iba dostupných faktov a základnej logiky. Má tiež spoločný odkaz vo všetkých kultúrach a jazykoch.


9. Naša komunita berie na vedomie svoje záväzky týkajúce sa starostlivosti a súcitu k členom, ktorí nie sú schopní prispievať.vysvetli?

Ľuďom, ktorí nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní sa sami o seba postarať, alebo prispievať späť komunite, by malo byť poskytnuté všetko dostupné pohodlie, súcit a starostlivosť ostatných členov komunity, bez akýchkoľvek záväzkov.

Je tiež dôležité, aby sme, ako budúci členovia komunity, odovzdali čo najviac užitočných poznatkov našim deťom a to spôsobom, ktorý podnecuje ich kreativitu, rast a intelekt smerom k budúcemu pokroku.


10. Naša komunita prijíma svoju zodpovednosť za zachovanie rôznorodej a udržateľnej biosféry pre celý budúci život.vysvetli?

Musíme si uvedomiť, že zdieľame našu planétu nielen s ostatnými ľuďmi, zvieratami a rastlinami, ale tiež so zárodkami budúcich ľudí, zvierat a rastlín, ktorí tu jedného dňa budú chodiť a vyrastať.

Tieto bytosti, ktoré dnes ešte nemajú možnosť sa ozvať alebo niečo ovplyvniť, majú rovnaký nárok na život ako my. Je v záujme všetkých našich druhov, aby sme zachovali svet pre budúce generácie tak, ako sme ho našli, ak nie lepší.


Súhlasím

Klikni pre súhlas..

Prosím zadajte svoje krstné meno.
Prosím zadajte svoje priezvisko.
Prosím zadajte platnú emailovú adresu.
Táto e-mailová adresa je už registrovaná v Charte. Ak chcete zachovať integritu požadujeme jedinečnú e-mailovú adresu pre každý podpis. Prosím použite inú e-mailovú adresu.
Prosím vyberte svoju krajinu.
Komentár je príliš dlhý!
CHYBA!

Charta Slobodného Sveta 2017. Slobodne použite akýkoľvek obsah z tejto stránky.. Kontaktujte Nás