The Free World Charter

"Vi behöver frigöra oss själva från våra imaginära gränser."

56,496 Underskrifter

The Free World Charter är ett ställningstagande genom principer som har potential att optimera livet på Jorden för alla arter, att utrota fattigdom och girighet samt skapa framsteg i vår utveckling.

Dessa tio korta principer som varken är politiska eller religiösa, skulle kunna utgöra grunden för ett nytt avancerat samhälle som inte använder pengar och som är gratis, rättvist och bärkraftigt. De baseras helt och hållet på naturen, sunt förnuft och överlevnad.

The Free World Charter är nu vida ansedd som en logisk utveckling sprungen ur felande mekanismer i dagens samhälle, samt ett naturligt steg i vår evolution.

Läs och signera The Charter (Frihetsbrevet)

Inledning

I detta år, 2017, har vår personliga frihet, miljö och biodiversitet mött krisartade hot genom vår misskötsel av globala resurser.

Detta frihetsdokument föreslår tio fundamentala principer på vilka vi kan bygga en helt ny värld baserad på rättvisa, sunt förnuft och överlevnad.

Om du håller med om denna vision, vänligen registrera ditt stöd genom att bli en undertecknare och dela denna hemsida och dess ideal med dina vänner. Det är endast genom allmänhetens stöd vi kan påverka den typ av förändring som nu är nödvändiga för att upprättahålla livet på jorden på längre sikt.

Principer

1. Den främsta angelägenheten för mänskligheten är det kombinerade gemensamma bästa för alla levande arter och biosfären. Pojasnite

Människor, djur och växter är alla oskiljbara delar av naturen. Vi är I naturen - inte utanför eller ovanför den. Alla våra arter är sammankopplade med varandra och planeten, och förlitar sig indirekt på varandra för överlevnad.

Mänsklighetens fysiska inverkan på Världen är nu så stor att vi måste praktisera vishet och ansvar. Vi måste nu tänka över behovet hos alla varelser och miljön, så väl som hos oss själva, i alla beslut.


2. Livet är värdefullt i alla sina former, och fritt att blomstra i allas kombinerade välmåga.Pojasnite

Livet är ett fantastiskt fenomen, och fram till nu är vår planet den enda vi har funnit liv på. Detta gör det till något oerhört sällsynt och vackert som bör vårdas och respekteras.

Å andra sidan, livet är också mat, och alla världens arter bildar en komplex näringskedja. För att kunna bevara denna näringskedja - och sålunda vår biologiska mångfald och överlevnad - måste vi vara medvetna om den kombinerade välmågan för alla arter när vi interagerar med någon av dem.


3. Jordens naturliga resurser är födslorätten för alla jordens invånare, och som sådan fri att delas i allas kombinerade välmåga.Pojasnite

Varje levande person och varelse har en automatisk rättighet att dela jordens alla naturliga resurser, och att använda dom för att leva ett hälsosamt och upfyllande liv utan någon plikt eller underkastelse gentemot någon annan person eller varelse.

Mänskligheten, på grund av befolkningsmängd och sitt komplexa levnadssätt, har en särskild plikt att inte utarma dessa naturliga resurser, eller att använda mer än nödvändigt för att kunna upprätthålla ett lyckligt och sunt liv inom allas kombinerade välmåga.


4. Varje människa är en jämställd del av ett världomfattande samhälle bestående av människor, och är en fri medborgare av Jorden.Pojasnite

Sociala, ideologiska och fysiska barriärer mellan människor är ett mänskligt påfund som inte har någon fysisk eller naturlig grund. Sådana artificiella uppdelningar kan endast ha en negativ effekt på den allmänna välfärden och samhällets överlevnad som helhet.

Våra gemensamma likheter är, däremot, både fysiska och naturliga. Generellt uttryckt, har vi alla samma behov och vill ha samma slags saker. Med universellt samarbete och lika tillgång kan vi använda våra kunskaper mer effektivt för att uppnå dessa gemensamma mål.


5. Vårt samhälle grundas på samarbetets anda och förståelse för naturen, och detta tillgängliggörs genom grundläggande utbildning.Pojasnite

Alla barn som får en användbar och relevant utbildning i hur naturen, världen och livet i ett samhälle fungerar, kommer så småningom att ge den bästa servicen till den världen och det samhället. Traditionell, karriärdriven utbildning är nu en mätbart destruktiv kraft.

I slutänden kommer utbildning att ersätta reglering, där det senare egentligen bara är ett primitivt sätt att upprätthålla ordning. Ett barn som till fullo förstår varför en given handling inte är möjlig är till exempel oändligt bättre utrustad än ett barn som endast känner till bestraffningen för den handlingen.


6. Vårt samhälle ger alla sina invånare det som behövs för ett hälsosamt, givande och bärkraftigt liv, fritt och utan skyldigheter.Pojasnite

Alla individer skall garanteras den högsta tekniskt möjliga levnadsstandarden utan användandet av pengar, byteshandel eller skuld. Det finns inte längre någon logisk anledning att göra detta. I sort sett allt mänskligt lidande är orsakat av ett föråldrat utbytes-system.

Alla former av skuld och underkastelse är inte bara ett hinder för utveckling, utan nu också totalt onödigt. Detta beror på vår kontroll över tekniken och med den lätthet vi kan producera och framställa varor till oss själva på.


7. Vårt samhälle respekterar naturens gränser och dess resurser, och försäkrar på så vis minimal konsumtion och minimalt med avfall.Pojasnite

Våra resurser är begränsade antingen genom absolut kvantitet eller den tid det tar att hantera och ersätta dom. I vilket fall som helst måste vi använda våra resurser med visdom för att kunna bibehålla det de genererar och värna om miljön.

Utöver det måste vi minimera vår ansamling av sällan använda varor, och mängden av ej förnybart avfall vi producerar. Dessa har direkta konsekvenser för vår miljö. Ju mer vi bevarar vår värld, desto större blir våra chanser till överlevnad i framtiden.


8. Vårt samhälle hämtar sina lösningar och avancerar i utvecklingen främst genom användandet av logik och den bästa kunskap som finns tillgänglig.Pojasnite

I ett nytt samhälle utan finansiella stoppklossar och hinder, kommer dom största utmaningarna för mänskligheten vara av teknologisk natur, t.ex. hur vi tillhandahåller tillräckligt med mat, vatten, skydd, energi, material och garanterar en hög levnadsstandard för alla?

I motsats till tradionell politik och spekulation är den vetenskapliga metoden ett beprövat, robust system att lösa dessa tekniska problem med, genom användandet av tillgängliga fakta och grundläggande logik. Den har också ett gemensamt referensvärde i alla kulturer och språk.


9. Vårt samhälle medger sin plikt att ge vård och medkänsla till de medlemmar som är oförmögna att hjälpa till.Pojasnite

Människor som, av någon anledning, är oförmögna att se efter sig själva eller bidra till samhället, ska ges varje möjlig förmån, omtänksamhet och vård från resten av samhället utan skyldigheter.

Det skall även sägas, att som framtida medverkande till samhället är det avgörande att vi överlämnar så mycket användbar kunskap som vi kan till våra barn, på ett sätt som stimulerar deras kreativitet, tillväxt och intellekt på väg mot framtiden.


10. Vårt samhälle medger sitt ansvar att upprätthålla en mångfaldig och hållbar biosfär som allt liv kan njuta av.Pojasnite

Vi måste komma ihåg att vi delar på vår planet, inte bara med andra människor, djur och växter, utan även med fröna till framtida människor, djur och växter, som kommer att vandra och växa här en dag.

Dessa varelser, som inte har någon röst eller makt idag, har lika stor rätt till livet som vi har. Det ligger i alla våra livsformers intresse att lämna denna värld till våra kommande generationer precis som vi hittade den, om inte bättre.


Jag håller med

Klicka för att hålla med...

Vänligen skriv in ditt första namn
Vänligen skriv in ditt efternamn.
Vänligen skriv in en fungerande e-postadress.
Denna e-post har redan registrerats för Frihetsbrevet. För att bibehålla integriteten kräver vi en unik e-postadress för varje underskrift.
Vänligen ange ditt land.
Kommentaren är för lång!
FEL!

The Free World Charter 2017. Känn dig fri att använda innehåll från denna websida.. Kontakta Oss